Privacyverklaring Ditto Copy

 

Ditto Copy vindt je privacy erg belangrijk. Ik zal je gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat je rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met info@ditto-copy.com.

 

Artikel 1 Wie ben ik?

Ik ben Marion van Venrooij-Rooijmans. Mijn bedrijf heet Ditto Copy. Het is een eenmanszaak, gevestigd te (5737 JX) Lieshout aan Gerstveld 13. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17196712. Mijn btw-identificatienummer is NL001886974B67. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan je te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens zo lang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zo lang als dat wettelijk verplicht is.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik je naam, eventuele bedrijfsnaam, factuuradres, btw-nummer, e-mailadres en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik je betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal ik deze gegevens minimaal 7 jaar bewaren.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik je naam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang.

Je gegevens worden niet automatisch verwerkt, maar uitsluitend handmatig, door mij persoonlijk.

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Het kan ook zijn dat ik deze gegevens heb ingezien via een van de door mij te vertalen teksten. Gegevens die ik via teksten verkrijg zal ik niet als zodanig opslaan in mijn administratie. Tot slot kan ik je gegevens verkrijgen via een van de vertaalbureaus waarmee ik samenwerk.

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft je een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die door mij worden verwerkt.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Ditto Copy om je gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht je jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik je gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van je rechten kun je een verzoek sturen naar info@ditto-copy.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik je verzoek afwijs.

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens?

Ditto Copy zal je gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Je gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om je privacy optimaal te beschermen. Ik zal je gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens verwerk, kun je een e-mail sturen naar info@ditto-copy.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens omga, kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

PRIVACY STATEMENT OF DITTO COPY

 

Ditto Copy values your privacy. That is why I will process and use your data in a secure manner, completely in accordance with the General Data Protection Regulation. In this privacy statement I will explain which of your data I collect and to what end. You can also read what your rights are with respect to this processing. Please contact me via info@ditto-copy.com if you have any questions about your privacy.

 

Article 1 Who am I?

I am Marion van Venrooij-Rooijmans. My company is named Ditto Copy. It is a sole proprietorship established at Gerstveld 13, 5737 JX Lieshout. I am listed in the commercial register of the Chamber of Commerce under number 17196712. My VAT identification number is NL001886974B67. I am the controller of your personal data.

 

Article 2 Which data do I use?

This is an overview of your data that I process, why I do so, which legal basis I have for processing these data and how long I will keep these data.

I will process your name, address, place of residence, telephone number, e-mail address and other data that are necessary for an optimal provision of my services to you, and to enable the execution of the agreement. I use these data to ensure that you are a satisfied customer during the term of our agreement. I will retain these data as long as we maintain a business relationship, but at least for as long as is required by law.

For the purpose of invoicing and accounting records I will process your name, any company name, invoice address, VAT number, e-mail address and bank details. I cannot process your payment without these data, which means I need these data for the execution of the agreement. On the basis of the statutory obligation of the Dutch Tax and Customs Administration, I will keep these data for a minimum of seven years.

In order to enable the posting of reviews of my services, I will process your name, company name and the content of your post. If you post your message, these data become visible to me. I can place reviews of my services on my website for commercial purposes.

Your data will not be processed automatically, but only manually, by me personally.

 

Article 3 How do I obtain these data?

I have obtained the above data from you as a customer or website visitor, because you have provided these data to me. It is also possible that I saw these data via one of the texts that I translated. I will not include in my records any data obtained via texts. Finally, I may obtain your data via one of the translation agencies that I work with.

 

Article 4 Which rights do you have with respect to these data?

Under the General Data Protection Regulation you have a number of rights with respect to the personal data that I process.

  1. Access – You may submit a request to Ditto Copy for access to your data at all times.
  2. Alteration – If you would like to have your data adjusted, corrected, supplemented, protected or removed on the basis of access to your data, you may submit a request to this effect.
  3. Objection – You may object to the processing of your data.
  4. Data transfer – If you wish to transfer your data to another provider, I will provide your data in a structured and common form that can be opened by conventional digital systems.
  5. Withdrawal – If I have processed your data on the basis of your explicit consent, you will have the right to withdraw this consent. This may have consequences for the services that I can provide to you.

To exercise your rights you may send a request to info@ditto-copy.com. I will review your request as soon as possible. If I cannot comply with your request, I will inform you why I am rejecting your request.

 

Article 5 Who are receiving your data?

Ditto Copy will not provide your data to third parties, unless this is necessary for business operations or is required by law. To enable the execution of the agreement, your data may be passed on to processors and parties involved in the execution of our agreement. I will conclude processor’s agreements with these third parties in order to optimally protect your privacy. I will not sell your data to third parties.

 

Article 6 Concluding provisions

I recommend that you regularly consult this privacy statement as I may make changes to the policy. Please send an e-mail to info@ditto-copy.com if you have any questions about this statement or the manner in which I process your data. Also please inform me if you have a complaint about the manner in which I handle your data. In addition, you may contact the Dutch Data Protection Authority.